Casemanagement (Proces en IGB)

Casemanagement (Proces en IGB)

Korte omschrijving van inhoud 
Complexe problematiek vraagt om casemanagement: het inrichten en sturen van een zorg- of begeleidingstraject waarin de complexe vraag van de cliënt en zijn systeem centraal staat. Als iemand zorg en steun nodig heeft op verschillende levensgebieden, kunnen problemen op het ene levensgebied die op andere beïnvloeden. Als de inhoud en organisatie van het plan van aanpak complex zijn en de reguliere zorgverlening overstijgen worden vaak verschillende hulp- en dienstverleners worden ingezet. Casemanagement is een middel om coördinatie, afstemming en regievoering rondom te cliënt, zijn systeem en hulpverleners in te zetten met als doel een zo maximaal mogelijke zelfregie te waarborgen. Casemanagement overstijgt de direct (individueel) cliëntgebonden zorg waarbij op systematische wijze de kwaliteit van zorg- en hulpverlening wordt bewaakt. 

In deze opleiding wordt onderscheidt gemaakt tussen procescasemanagement en inhoudelijk casemanagement (IGB)

 • Procescasemanagement 
  Hierbij ligt het accent op het (tijdelijk) ondersteunen en regievoeren van de verschillende hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij de inhoud en organisatie van complexe zorgvragen die de reguliere zorgverlening overstijgen en (dreigen) vast (te) waardoor de coördinatie, afstemming en regievoering verloren gaat. De (proces)casemanager richt zich op een systematische werkwijze met name op de processturing van alle betrokken hulpverleners rondom de cliënt.
 • Inhoudelijk casemanagement (IGB
  Bij Intensieve gezinsbegeleiding (IGB) Hier ligt het accent op het tijdelijk of langerdurend ondersteunen van de betrokken hulpverleners rondom een gezin, waarbij de inhoudelijke aanpak wordt ondersteund door actief te zijn op twee pijlers, te weten:
  1. ondersteunen van het proces van relatievorming tussen de cliënt en de betrokken hulpverlener(s) (inhoud hulpverlening)
  2. ondersteunen van de organisatie van de hulpverlening (procedure en proces.

Leerdoel en uitkomst

Leerdoel 
Tijdens de opleiding wordt je voorbereidt op en in staat gesteld om je competenties te ontwikkelen/ vergroten om je (toekomstige) rol als casemanager op professionele wijze te kunnen vervullen, zowel in de rol als proces-/ als inhoudelijk casemanager. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden die je in staat stellen de coördinatie, afstemming en regievoering rondom te cliënt, zijn systeem en hulpverleners te ondersteunen en bewaken. 

Leeruitkomst 
Na afronding van de opleiding Casemanagement kun jij:

 • casemanagementmodellen beschrijven en vormgeven
 • je eigen competenties afzetten tegen een competentieprofiel van een casemanager en jouw leerwensen
 • je persoonlijk ontwikkelingsprofiel in kaart brengen en vormgeven tijdens de opleiding
 • je visie op casemanagement onderbouwen en de betekenis van deze visie voor jouw kennis en vaardigheden, mensbeeld, attitude en ambitie weergeven
 • de juridische, organisatorische en professionele kaders waarmee een casemanager te maken heeft toelichten en hanteren
 • de methodiek(en) van casemanagement beschrijven en hanteren
 • vanuit een helicopterview de gewenste casemanagementvraag in kaart brengen en bewaken
 • casemanagementplannen systematisch opstellen, uitvoeren en bijstellen en de hieruit voortvloeiende activiteiten op elkaar afstemmen en bespreken
 • de betrokken hulpverlening/hulpverleners rondom de cliënt weergeven, benoemen en daarop aansluiten
 • op de juiste wijze communiceren met de cliënt en de hulpverleners, vanuit de principes van meerzijdige partijdigheid
 • het sociaal netwerk van de cliënt ondersteunen met de bijbehorende strategieën
 • overleggen en onderhandelen met andere hulpverleners en instanties en compromissen sluiten
 • ondersteunen, onderhandelen en bemiddelen met het sociale systeem of verwanten van de cliënt
 • creatief problemen oplossen en slagvaardig optreden in relatie tot de rol en functie
 • kwaliteitszorg binnen casemanagement omschrijven en bewaken
 • innovatief denken en handelen binnen de kaders van het casemanagement
 • casemanagement toepassen binnen de eigen werksituatie

Urenbelasting

Contacturen: 60 uur
Aantal dagen: 10 dagen (9.30 – 16.00 uur) 
Zelfstudie-uren: 30 uur

Programma

Dit gedeelte gaat over de professionele rol van de casemanager. Hierin staat centraal:

 • casemanagement, kaders en modellen
 • oriëntatie op onderscheid tussen functie en rol als casemanager
 • professionele competenties van een casemanager
 • positionering van de casemanager
 • mandaat van de casemanager
 • afstemming, coördinatie en regievoering
 • in en extern casemanagement
 • procescasemanagement versus inhoudelijk casemanagement (IGB)

Dit gedeelte gaat over methodieken van casemanagement. Hierin staat centraal:

 • Fasering van casemanagement
 • methodieken van casemanagement
  1. procesaanpak
  2. projectaanpak
  3. IGB
 • analyse instrumenten: netwerkanalyse, probleem-en vraaganalyse, patroonanalyse
 • intake en assessment
 • werken met het netwerk
 • cliënt in de instelling en in de thuissituatie
 • casemanagementplan opstellen en schrijven
 • formuleren van hulpbehoeften
 • werken met netwerk
 • uitvoeren van casemanagementplan
 • monitoring en evaluatie
 • afsluiten en borgen van de voortgang

Dit gedeelte gaat over vaardigheden en competenties van de casemanager. Hierin staat centraal:

 • procesvaardigheden
 • motiveringstechniek en systemische gespreksvaardigheden
 • gespreksvaardigheden
  1. explorerende gespreksvoering
  2. voeren van systeemgesprekken
 • onderhandelen
 • werken vanuit meervoudige partijdigheid
 • omgaan met weerstanden
 • conflicthantering
 • doelen stellen en doelvaardigheid bepalen
 • afstemmen, coördineren en regievoering

Dit gedeelte gaat over samenwerking in de rol van casemanager. Hierin staat centraal:

 • samenwerken: lokale en regionale ontwikkelingen
 • netwerken
 • sociale kaart
 • sociaal netwerk van de cliënt, systeemgericht werken
 • maatschappelijke steunsystemen
 • omgaan met weerbarstigheid
 • onderhandelen
 • omgaan met weerstanden
 • afstemmen, coördineren en regievoering
 • risicotaxatie
 • conflicthantering en bemiddeling

Dit gedeelte gaat specifiek casemanagement vanuit de toepassing van systemische principes en de vaardigheden in de rol van casemanager. Hierin staat centraal:

 • uitgangspunten van systemisch werken
 • analyseren van systeem op basis van systemische patronen
  1. ordening, binding en uitwisseling
 • interveniëren op basis van systemische principes

Dit gedeelte gaat over de specifieke rol van de van de casemanager bij de inzet van IGB. Hierin staat centraal:

 • uitgangspunten van IGB
 • ondersteunen van het proces van relatievorming tussen de cliënt en de betrokken hulpverlener(s) (inhoud hulpverlening)
 • ondersteunen van de organisatie van de hulpverlening (procedure en proces
 • coachvaardigheden
 • analyseren van systeem op basis van systemische patronen

In dit gedeelte worden enkele algemene thema’s besproken die relevant zijn in de uitvoering van casemanagement. Hierin staat centraal:

 • wetgeving en juridische aspecten
 • ethische en morele dilemma’s

Meer informatie?